NAOS POLAND SP. Z O.O.
ul. Dekerta 24,
30-703 Kraków
POLSKA
Telefon : + 48 0/12 290 34 80
NIP: 676-21-67-368

Kapitał zakładkowy spółki 12.680.000 zł

Strona została zaprojektowana i opublikowana przez:
SQLI
Spółka akcyjna z kapitałem zakładowym 3 691 180 €
Zarejestrowana w Paryżu pod numerem: 353 861 909
Mająca siedzibę przy 166 rue Jules Guesde – 92300 Lavallois-Perret - FRANCJA
Tel.: +33 (0)1.85.64.20.20
 
Strona jest hostowana przez:
Claranet
Spółka akcyjna z kapitałem 5 332 300 €
Zarejestrowana w Paryżu pod numerem: 419 632 286
Mająca siedzibę przy 32 Rue Breguet – 75011 Paris - FRANCE
Tel.: +33 (0)1.44.78.63.65

Prawa autorskie
 
Znaki i logo znajdujące się na niniejszej stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy NAOS Poland. Żadne zezwolenie ani prawo do wykorzystania wymienionych znaków i logo, znajdujących się na niniejszej stronie, nie jest udzielone, zatem nie mogą być one wykorzystywane bez uprzedniej, pisemnej zgody ich właściciela.
 
Odtwarzanie wszelkich dokumentów zamieszczonych na niniejszej stronie jest dozwolone wyłącznie w celu prywatnej informacji. Jakiekolwiek inne wykorzystanie tych dokumentów, zwłaszcza w celach handlowych, jest w sposób wyraźny zabronione, za wyjątkiem uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody od spółki NAOS Poland.
 
Spółka NAOS Poland zastrzega sobie prawo do ścigania wszelkich czynów naruszających jej prawa własności intelektualnej, nie wyłączając postępowania karnego.
 
Odpowiedzialność
 
Wszystkie informacje dostępne na niniejszej stronie są dostarczone bez gwarancji poprawności. Spółka NAOS Poland nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnie określonej lub domniemanej, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która mogłaby wynikać z dostępu lub korzystania z niniejszej strony, włączając wszelkie uszkodzenia lub wirusy, które mogłyby pogorszyć jakość sprzętu komputerowego lub innego dobra, będącego własnością użytkownika.
 
Spółka NAOS Poland nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, błędy lub pomyłki zawarte na niniejszej stronie. Zdjęcia produktów BIODERMA zamieszczone na niniejszej stronie nie mają wartości kontraktowej. Nie jest udzielona żadna gwarancja odnośnie poprawności, dokładności lub kompletności informacji udostępnionych na niniejszej stronie internetowej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie takich informacji.
 
Spółka NAOS Poland nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, naturę lub skutki, spowodowane dostępem jakiejkolwiek osoby do niniejszej strony lub niemożliwością uzyskania do niej dostępu, jak również spowodowane korzystaniem z niniejszej strony lub zaufaniem do jakiejkolwiek informacji pochodzącej, bezpośrednio lub pośrednio z niniejszej strony.
 
Użytkownik zobowiązuje się do nie przekazywania na niniejszej stronie żadnej informacji mogącej spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej lub karnej oraz zobowiązuje się do nie rozpowszechniania za pośrednictwem niniejszej strony informacji niezgodnych z prawem, z porządkiem publicznym lub oszczerczych.
 
Strony nie związane ze spółką NAOS Poland, posiadające odsyłacz hipertekstowy na niniejszej stronie, nie podlegają kontroli spółki NAOS Poland, która w związku z tym, uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności związanej z ich zawartością. Odsyłacze do innych stron nie oznaczają, w żadnym przypadku, zgody lub partnerstwa pomiędzy NAOS Poland i tymi stronami, ponieważ podlegają one własnym warunkom korzystania i polityki ochrony prywatności. Ponadto, żadna osoba fizyczna lub prawna nie jest upoważniona do umieszczania odsyłacza hipertekstowego do niniejszej strony NAOS Poland bez uprzedniego, wyraźnie określonego zezwolenia NAOS Poland.
 
Ochrona danych
 
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. 2018 poz. 1000, każda osoba, która pozostawiła swoje dane lub informacje o sobie na stronie internetowej dysponuje prawem do dostępu, dokonania poprawek, uzyskania informacji lub usunięcia swoich danych imiennych pod następującym adresem:

Naos Poland Sp. z o.o.
ul. Dekerta 24
30-703 Kraków
 
Spółka NAOS Poland zastrzega sobie prawo do zmiany, rozwiązania, zawieszenia lub przerwania, w jakiejkolwiek chwili, z jakichkolwiek przyczyn i według własnego uznania, dostępu do całości lub części strony, zwłaszcza treści, funkcjonalności i godzin udostępnienia, bez uprzedniej informacji i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z tych zmian.
 
Niniejsze uwagi prawne podlegają prawu polskiemu i wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Krakowie (Polska).
 
W sprawie uwag i sugestii dotyczących niniejszej strony, prosimy o kontakt z office@pl.naos.com